Yeni Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Bilgilendirme

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsallaşma ve Kurumlar Açısından Önemi İndir
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Kurumlar Vergisi (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • 6111 Sayılı Yasanın (Torba Yasa) Degerlendirilmesi Ulus Semineri (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir |(4. Bölüm)İndir|
 • 6111 Sayılı Yasanın (Torba Yasa) Degerlendirilmesi (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir|
 • Gelir Vergisinde Özellikli Konular ve Beyan (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Kamu Bankaları ve Düzenleyici Kuruluşların Merkezlerinin İstanbul’a Taşınmasının Sosyo
  Ekonomik Sonucu (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Teknokent ve ARGE Teşvikleri(1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir|
 • Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Sosyal Sigorta Uygulamaları(1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir|
 • Kurumlar Vergisi – 29 Mart 2010: (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir|
 • 2008 Yılına Ait Şahsi Giderlerin Vergilendirilmesi ve Beyanı İndir
 • 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamı ve Uygulaması İndir
 • Dönem Sonu İşlemleri – Açılış Konuşması İndir | Açılış Konuşması II İndir |(1. Bölüm) İndir |İzle(2.Bölüm)İndir
 • İş Hukuku ve İş-Kur İşlemleri (Açılış Konuşması) İndir | (1. Bölüm) İndir | (2. Bölüm)İndir | (3.Bölüm)İndir
 • Eğitim Programı (1. Bölüm)İndir | | (2. Bölüm)İndir |(3. Bölüm)İndir |(4. Bölüm)İndir | (5. Bölüm)İndir |(6. Bölüm)İndir
 • Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması İndir
 • Teknoparklarda Vergileme ve Ar-Ge İndirimi – 30 Mayis 2008: (1. Bölüm)İndir | İzle(2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir |(4. Bölüm)İndir
 • Kurumlar Vergisi Beyanı ve Özellikli Konular – 2 Nisan 2008: (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir
 • Gelir Vergisi Beyanı ve Menkul Kıymetlerin Değerlendirilmesi – 27 Şubat 2008:
 • Katma Değer Uygulamalarında Son Düzenlemeler – 6 Şubat 2008:(1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir | (4. Bölüm)İndir| (5. Bölüm)
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı – 16 Ocak 2008: (1. Bölüm)İndir |(2. Bölüm)İndir
 • Dönem Sonu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – 26 Aralık 2007: (1. Bölüm)İndir| (2. Bölüm)
 • İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – 28 Kasım 2007: (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir | (3. Bölüm)İndir |(4. Bölüm)İndir
 • Vergi Cezaları ve Meslek Mensuplarının Sorumluluğu – 5 Kasım 2007: (1. Bölüm)İndir | (2. Bölüm)İndir |
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) Uygulama Takvimi (15.09.2011) 

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN (YENİ TTK) YÜRÜRLÜLÜK VE UYGULAMA TARİHİ

  Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01/07/2012’de yürürlüğe girecektir.

  Ancak; Türkiye Denetim Standartlarının belirlenmesi ve denetçilerin denetimi ile ilgili yönetmeliklerin

  hazırlanmasına yönelik Geçici 2 ve 3’ncü Maddesi Yasanın yayım tarihi olan 14/02/2011,

  Her sermaye şirketine bir internet sitesi açma veya internet sitesi zaten mevcutsa, internet

  sitesinde yayımlanması zorunlu hükümleri düzenleyen 1524’ncü maddesi 01/07/2013,

  Gerçek ile tüzel kişi tacirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) özdeşi olan

  Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) tabi olmasını öngören finansal raporlamaya ilişkin

  düzenlemeler olup, bu düzenlemeler 01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA (YENİ TTK) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

  Gerek Yeni TTK’da gerekse 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğe ve Uygulama Şekli

  Hakkında Kanun’da belirtilen hükümler kapsamında dikkat edilmesi gereken tarihler şöyledir.

   

  1 Ocak 2012

  1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık

  finansal tablolarını Türk Muhasebe Standartları’na göre hazırlamak zorunda olacaklardır.

  Ancak TMS’ye göre mali tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple

   

  31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı

  olarak sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış kaydının TMS’ye uygun yapılması da diğer bir

  zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar TMS’nın uygulamasına yönelik

  hazırlıklarını tamamlamaları yararlı olacaktır.

   

  1 Temmuz 2012

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534)

   

  14 Ağustos 2012

  Anonim Şirketler ve limited şirketler ana sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile

  uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22)

   

  1 Ocak 2013

  Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS / TFRS’ye göre düzenlenmesi

  gerekecektir. (Madde 1534/3)

   

  1 Mart 2013

  Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama

  yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3)

   

  1 Temmuz 2013

  Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten

  itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis

  cezaları öngörülmektedir. (Madde 1534/1)

   

  14 Şubat 2014

  Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14

  Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara

  yükseltmek zorundadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa

  uzatabilecektir. (6103 Madde 20)