Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi

25 Ekim 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28802

 

Maliye Bakanlığından:

ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa), (çç) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“aa) Lisans süresi: Faaliyete geçiş tarihinden başlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, şartnameler ve lisans sözleşmesinde yer alan süreyi,”

 

“çç) Operatör: Şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi ve/veya benzer işler konusundaki operasyonları ve/veya bu operasyonların üzerinden gerçekleştirildiği şans oyunları sisteminin kurulumu ve/veya kurdurulması, işletimi ve/veya işlettirilmesi faaliyetlerini yürüten ve yöneten tüzel kişileri veya bu tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, bu tüzel kişilerin kontrol ettiği ve/veya bu tüzel kişilerle birlikte kontrol edilen diğer tüzel kişileri,”

 

“ee) Ortak girişim grubu: İhaleye katılmak üzere içlerinde en az bir tüzel kişinin bulunmak zorunda olduğu birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonlarının aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “29/6/1956 tarihli ve 6762” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Lisans süresi, Bakanlar Kurulu Kararında yer alan süredir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasındaki “6762” ibareleri “6102” olarak değiştirilmiş, (b) bendinin iki numaralı alt bendine “Türk Ceza Kanununun” ibaresinden önce gelmek üzere “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı” ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasının (b) bendinin giriş cümlesi ve aynı bendin (3) numaralı alt bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin;”

 

“3) İhale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yönetici olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,”

 

“(5) Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremez. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen oran ve üzerindeki pay edinimleri ile devirlerinde, devralacak ortağın anılan bendin alt bentlerinde sayılan nitelikleri taşıması şarttır. İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dâhil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

 

(6) Faaliyete geçiş tarihinden itibaren asgari iki yıl süreyle üçüncü fıkrada belirlenen şartları haiz ortağın anonim şirketteki hisse oranının muhafaza edilmesi zorunlu olup belirtilen süre içinde bu ortağın payının devri ancak aynı şartları haiz yeni bir ortağın İdare tarafından onaylanması halinde mümkündür.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alır.”

 

“(2) Lisans değeri, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen paylar için günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir ve bu değer Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

 

(3) İhale, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda yer alan pazarlık usulü ile yapılır.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan veya bu suçlara iştirakten kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanların doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticisi olduğu tüzel kişiler, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde, Türkiye’de veya yurt dışında lisansa konu şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış tüzel kişilerin ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğu tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonları ortak girişim grubu oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ortak girişim grubu ortaklarından en az birisinin tüzel kişi olması zorunlu olup, Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı gerçek kişilerden ve/veya yatırım fonlarından oluşamaz.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendindeki “6762” ibaresi “6102” olarak, aynı fıkranın (d) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“d) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirlenen nitelikleri haiz olması,”

 

“b) Operatörlük hizmetlerinin lisans sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla verilmeye başlanacağı koşulunun yer alması ve sözleşme süresinin kurulum süresini de kapsayacak ve faaliyete geçiş tarihinden itibaren iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenmesi,”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(9) Alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“3) Alternatif dağıtım kanallarının kredi kartıyla ya da kredili hesaptan bilet satışında bulunmasına izin verilmesi.

 

4) Satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının nakdi teminat vermeye mecbur tutulması.”

 

“(6) Operatörlük ve destek hizmeti verenlerin bu Yönetmelik kapsamında cezaya konu fiil ve davranışlarda bulunması halinde bu fiillere ilişkin idari para cezasını ödeme yükümlülüğü lisans sahibine aittir.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(1) Lisans sahibi, sorumlu oyun anlayışına ve ilkelerine uymakla ve bu kapsamda stratejiler geliştirmekle, oyun bağımlılığının ve on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesi hususlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”

 

“(4) İdare tarafından, lisans süresince, bir gün içinde birden fazla çekiliş yapılan oyun türlerine, video oyun terminalleri ile şans oyunlarının oynatıldığı oyun salonlarına izin verilmez.

 

(5) Lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekân reklamlarının yapıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları dâhil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranır.”

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, dördüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.”

 

“ç) Kişilere borç mukabili bilet satışında bulunmak,

 

d) Oyun bağımlısı olduğunu düşündüğü veya bundan şüphelenmek için makul nedenleri bulunduğu bir kişiye bilet satmaya devam etmek,”

 

“(5) Lisans sahibinin, satış birimlerinden teminat olarak bankalar nezdinde açılmış mevduat niteliğini haiz hesaprehni ve/veya bankalar tarafından verilen teminat mektubu alması esastır. Ancak satış birimleri kendi iradeleri ile nakdi teminat verebilir. İdare lisans süresince satış birimlerinden alınacak teminat tutarlarına sınırlama getirmeye yetkilidir.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesindeki “oyunlara aşırı katılımının” ibaresi “oyun bağımlılığının” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Çekilişlerde kullanılacak tüm ekipman lisans sahibince periyodik olarak muayene ve teste tabi tutulur, gerekli onarımları yapılır.”

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (h) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“c) Oyun bağımlılığını teşvik etmesi,”

 

“(6) Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; %1’inden %2’sine kadar yaptığı reklam, sponsorluk vepromosyon harcamalarının %25′ine, %2′sini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının ise %50′sine tekabül eden tutarı, izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup edemez. Tam ve süresi içinde İdare hesaplarına yatırılmayan tutarlar lisans sözleşmesi hükümlerine göre tahsil edilir. Bu tutarlar, İdare tarafından münhasıran sağlık, eğitim, spor ve şans oyunlarının yarattığı sorunlarla mücadelede ve benzeri sosyal amaçlı tesis yapımlarında kullanılır. Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile ilgili olarak satış birimlerinin kullanımına verilen materyaller için yapılan harcamalar bu fıkrada belirtilen sınırlamaya dâhil edilmez.”

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Lisans sahibi ile lisans sahibine operatörlük hizmeti veren tüzel kişilerin doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticileri, bunların eşleri ile çocukları lisans süresince lisansa konu şans oyunlarına iştirak edemezler.”

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Lisans sahibi, tüm işlemlerinin yıllık olarak denetimini, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırır ve düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını en geç otuz gün içinde İdareye verir.”

 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) İkinci fıkra hükmü uyarınca lisans sahibi ile sözleşme imzalayan İdarenin mevcut bayileri hakkında, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla, faaliyete geçiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.