Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı

25 Ekim 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28802

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

 

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

 

“g) İlgili birim: Bakanlığın, 7 nci maddede tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen birimlerini,”

 

“h) Mal: Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt, atık ve hurdaların ithalatına dair ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri listelerde belirtilen yakıt, atık ve hurdaları,

ı) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,

i) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

j) İthalat: Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“4) Çevre katkı payı ödemekle yükümlü ithalatçılar malın gümrük giriş beyannamesinde yeralan CIF değerini, ödenen çevre katkı payı miktarını ve ilgili dekontun tarihi, sayısı ve benzeri bilgileri içeren listeyi ithalatın gerçekleştirildiği yılı takip eden Ocak ayının sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar.”

 

“(4) 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan harcamalar, kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından bulunulan yerdeki muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılır. Yatırılan tutarlar, muhasebe birimince bütçeye gelir kaydedilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin; tahsilât miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

 

(2) Söz konusu ödenek;

 

a) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesinde,

b) Hava, su, deniz ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması, revizyonu, uygulanması, acil müdahale gerektiren olay sonucu kirlilikten etkilenen alanlar ile canlıların rehabilitasyonu ve restorasyonu için yapılan harcamalarda,

d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,

g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,

ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,

h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan harcamalarda,

i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,

j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

l) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birliklerince ihtiyaç duyulan çöp toplama aracı, vidanjör, arazöz, ilaçlama makinası, yol süpürme aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer araç ve ekipmanlara yönelik harcamalarda,

 

kullanılır.

 

(3) İkinci fıkrada ifade edilen hususlar kapsamında Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan her türlü çevresel faaliyeti gerçekleştirmek üzere;

 

a) Bakanlıkça veya Bakanlığın araştırma kurumları ile gerçekleştireceği çevre kirliliğini önleyici araştırma proje ve faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

 

b) Personelin çevre uygulamaları konusunda yetiştirilmesine yönelik yurtiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

 

c) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan çevre teknolojileri ve projeleri ile çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın alınması ve kiralanması bedelleri ile bunların bakım ve onarımına yönelik harcamalarda,

 

ç) Bakanlıkça düzenlenecek veya desteklenecek çevre ile ilgili proje yarışmaları için yapılacak harcamalarda,

 

d) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işleri ile bu tesislerin işletilmesi için yapılan harcamalarda,

 

e) Çevre ve Şehircilik Şurası, İhtisas Komisyonları, Mahalli Çevre Kurulları, Yüksek Çevre Kurulu ile Bakanlıkça oluşturulan diğer komisyonların ve bu fıkrada belirtilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça düzenlenecek her türlü toplantı harcamalarında,

 

f) Çevre ile ilgili bu fıkrada ifade edilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça ihtiyaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım işlerine yönelik harcamalarında,

 

g) Çevre Referans Laboratuvarı için gerekli her türlü analiz cihazlarının ve bunların sarf malzemelerinin alımında, bakım-onarım giderlerinde, personel yetiştirilmesine yönelik faaliyet giderleri ile özel giyim malzemelerinin ve teçhizatın alımına ait harcamalarda,

 

ğ) Çevre hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan arazi, arsa, bina alınması, kamulaştırılması, kiralanması, enerji, haberleşme, etüd, proje, ekspertiz, inşaat, müteahhitlik ve müşavirlik giderleri ile bunlara ilişkin diğer harcamalarda,

 

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde çevre ile ilgili konularda yürütülecek temsil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon, büro kiralama gibi harcamalarda,

 

ı) Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ülkemizce yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak harcamalarda,

 

i) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin harcamalarda,

 

j) Çevre hizmetlerinde görevlendirilmek üzere veya uzmanlığından faydalanmak üzere yurt dışından davet edilen uzman ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereği çevre alanında eğitim görmek üzere ülkemize davet edilen öğrenciler ve diğer personel için yapılacak harcamalarda,

 

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin uygulanmasına yönelik olarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü amacıyla ihtiyaç duyulan harcamalarda,

 

l) Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalarda,

 

m) Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasında ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde,

kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi dışında kalan diğer harcamalarda Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde İnceleme Komisyonu kararı aranabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Proje Gerekçe Raporu,

c) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı,

ç) Keşif özeti ve metraj cetveli,

d) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olanlar),

f) Taahhütname,

g) Protokol,

ğ) Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yardım projeleri için tetkik formu,

h) Diğer belgeler,

istenir.

(2) Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

 

(3) Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır ve varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yapar. Yardım veya kredinin konusu; kendi görev alanına girmekte ise görüşlerini doğrudan İnceleme Komisyonuna bildirir. Bakanlığın ilgili diğer birimlerin görev alanına girmekte ise görüşlerini almak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birim projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini İnceleme Komisyonuna bildirir.

 

(5) İlgili birimce uygun görülen ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan projelere ilişkin talepler İnceleme Komisyonuna sunulur.

 

(6) Bu fıkra kapsamı dışında kalan diğer taleplerden uygun bulunanlar ise Genel Müdürlükçe doğrudan işleme alınır.

 

(7) Yardım ve kredi başvurularının her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz ayları arasında olmak üzere yılda iki defa yapılması esastır.

 

(8) İhtiyaç duyulması durumunda Bakanlıkça yedinci fıkrada belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir. Başvurulara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Söz konusu yardım ve kredilere ilişkin başvurular ait olduğu yıl içerisinde Bakanlıkça değerlendirilerek kabulüne veya reddine karar verilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 12 – (1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin proje sahibi tarafından projelendirilmesi veya yapımı için ihale edilmesi halinde proje ihale sözleşme bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerde ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde ellisine kadar yardım verilebilir. Çevre ve toplum sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri veya bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

 

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale bedeli 5.000.000 Türk Lirasını geçen atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisi yapım projeler için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

 

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin onaylı keşif özeti veya ihale bedelinde yer alan tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan, ihale öncesinde,

 

b) İkinci aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının yarısı, proje inşaatının %50 gerçekleşme oranına geldiği zaman,

 

c) Üçüncü aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının ikinci aşamada ödenmeyen diğer yarısı proje inşaatının sonlandırıldığı zaman ödenir.

 

(3) Bakanlıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere yardım yapılabilmesi için;

 

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

 

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

 

c) Yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, 7 ncimaddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

 

ç) Bakanlık ile yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birlikler arasında protokol yapılması,

 

gereklidir.

 

(4) Yardım yapılan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerinBakanlık’ça desteklenen ve yapım işlerini ihtiva eden projeleri için proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmaları gereklidir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 14 – (1) Yardım veya kredilere ilişkin tutarlar, gerekli şartları yerine getiren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

 

(2) Bakanlıkça yapılacak yardım veya kredilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlar tarafından oluşturulan birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılabilmesi için; 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması ve bu faaliyet sonucunda tutulan tespit tutanağında “Bakanlıkça yapılacak ödemeye esas iş ve hizmetler ile alınan mallara yönelik hak ediş ve faturalarda yer alan tutarların yapılan işle uyumlu olduğu yerinde tespit edilmiştir” ifadesinin yer alması gerekir.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılan ve kredi verilenlere ilişkin bilgiler ilgili birimlere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilir.

 

(2) 7 nci madde kapsamında verilen yardım ve krediler ile ilgili ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili birimin koordinasyonunda, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinden oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucu bir tutanağa bağlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulur.

 

(3) Proje uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır ve bunlar bir daha bu haklardan yararlandırılmaz.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) 7 nci madde uyarınca verilen kredilerin belirlenen tarihler içerisinde geri ödenmemesi durumunda, kredinin ödenmesi gerektiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi için kredi kullanana bir aylık ödeme süresi verilir. Kredi ve yasal faizin bu sürede ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre tahsil edilir. Yalnızca kredi asıllarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bakanlıkça tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.